در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 69 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 69 شیمی یازدهم

1) هر ساختار زیر یک ترکیب آلی موجود در آن ادویه را نشان می دهد. گروه های عاملی موجود در هر مولکول را مشخص کنید و نام آنها را بنویسید.

جواب خودرابیازمایید صفحه 69 شیمی یازدهم
جواب خودرابیازمایید صفحه 69 شیمی یازدهم

2) با توجه به ساختار ترکیب های آلی زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

الف) شمار و نوع اتم های سازنده آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

کربن – هیدروژن – اکسیژن C6H12O نوع و تعداد اتم ها در دو ترکیب مشابه است. چنین ترکیباتی که نوع و تعداد اتمهای آن ها برابر اما ساختارهای متفاوتی دارند را ایزومر گویند.

ب) آیا خواص فیزیکی و شیمیایی آنها یکسان است؟ چرا؟

خیر – دو ترکیب گروه های عاملی متفاوت و در نتیجه خواص متفاوتی خواهند داشت. اولی دارای گروه عاملی هیدروکسیل و گروه عاملی آلکنی و دومی دارای گروه عاملی آلدهیدی است.

پ) آیا محتوای انرژی آنها را یکسان پیش بینی می کنید ؟ توضیح دهید.

خیر – ساختار متفاوتی دارند. محتوای انرژی یک ترکیب در دما و فشار ثابت افزون بر نوع و تعداد اتم ها به نحوه اتصال آن ها و نوع پیوندهای شیمیایی آن ها نیز مربوط است