جواب خودرابیازمایید صفحه ۷۱ شیمی یازدهم


haladars آبان 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خودرابیازمایید صفحه ۷۱ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 71 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 71 شیمی یازدهم

1) با توجه به جدول 6 آنتالپی سوختن پروپان  (C3H8)و  1ـ بوتن  (C4H8)را پی شبینی کرده سپس با مراجعه به منابع علمی معتبر درستی پیش بینی خود را بررسی کنید.

اختلاف آنتالپی سوختن اتان و پروپان که در یک  CH2با هم تفاوت دارند برابر

1560 + (-890) = –670

پروپان و اتان نیز در یک CH2 تفاوت دارند پس

1560 + (-760) = –2230

به همین ترتیب برای 1-بوتن می توان نوشت:

2058 – (-1410) = –648

2058 + (-648) = –2706

در منابع علمی معتبر برای پروپان -2219/2 و برای 1-بوتن 2717- است.

2) با توجه به معادلۀ واکنش سوختن کامل اتان و اتانول به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

2C2H6 (g) + 7O2 (g)  →  4CO2 (g) + 6H2O (l) + 3120 kJ

C2H5OH (g) + 3O2 (g)  →  2CO2 (g) + 3H2O (l) + 1368 kJ

الف) ارزش سوختی هریک را محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنید.

ارزش سوختی منظور گرمای آزاد شده به ازا یک گرم است، لذا

image 168

ارزش سوختی اتام از اتانول بیش تر است.

ب) جرم CO2 حاصل از سوختن یک گرم از هریک را محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنید.

یک گرم اتان

جواب خودرابیازمایید صفحه 71 شیمی یازدهم
جواب خودرابیازمایید صفحه 71 شیمی یازدهم

جرم کربن دی اکسید حاصل ازسوختن 1 گرم اتانول کم تر از یک گرم اتان است

پ) توضیح دهید چرا اتانول سوخت سبز  به شمار می رود؟

1- در سوختن اتانول آلاینده و گاز گلخانه ای کم تری تولید می شود. زیرا به ازا سوختن یک گرم اتانول، کربن دی اکسید کمتری حاصل می شود.


2- اکسیژن کم تری مصرف می شود.


3- علاوه بر آن اتانول از بقایای گیاهانی مانند نیشکر، سیب زمنی و ذرت تهیه می شود که منابع تجدید پذیر هستند

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه