جواب خودرابیازمایید صفحه ۷۱ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه ۷۱ شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه ۷۱ شیمی یازدهم

۱) با توجه به جدول ۶ آنتالپی سوختن پروپان  (C3H8)و  ۱ـ بوتن  (C4H8)را پی شبینی کرده سپس با مراجعه به منابع علمی معتبر درستی پیش بینی خود را بررسی کنید.

اختلاف آنتالپی سوختن اتان و پروپان که در یک  CH2با هم تفاوت دارند برابر

۱۵۶۰ + (-۸۹۰) = –۶۷۰

پروپان و اتان نیز در یک CH2 تفاوت دارند پس

۱۵۶۰ + (-۷۶۰) = –۲۲۳۰

به همین ترتیب برای ۱-بوتن می توان نوشت:

۲۰۵۸ – (-۱۴۱۰) = –۶۴۸

۲۰۵۸ + (-۶۴۸) = –۲۷۰۶

در منابع علمی معتبر برای پروپان -۲۲۱۹/۲ و برای ۱-بوتن ۲۷۱۷- است.

۲) با توجه به معادلۀ واکنش سوختن کامل اتان و اتانول به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

۲C2H6 (g) + 7O2 (g)  →  4CO2 (g) + 6H2O (l) + 3120 kJ

C2H5OH (g) + 3O2 (g)  →  2CO2 (g) + 3H2O (l) + 1368 kJ

الف) ارزش سوختی هریک را محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنید.

ارزش سوختی منظور گرمای آزاد شده به ازا یک گرم است، لذا

image 168

ارزش سوختی اتام از اتانول بیش تر است.

ب) جرم CO2 حاصل از سوختن یک گرم از هریک را محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنید.

یک گرم اتان

جواب خودرابیازمایید صفحه 71 شیمی یازدهم
جواب خودرابیازمایید صفحه ۷۱ شیمی یازدهم

جرم کربن دی اکسید حاصل ازسوختن ۱ گرم اتانول کم تر از یک گرم اتان است

پ) توضیح دهید چرا اتانول سوخت سبز  به شمار می رود؟

۱- در سوختن اتانول آلاینده و گاز گلخانه ای کم تری تولید می شود. زیرا به ازا سوختن یک گرم اتانول، کربن دی اکسید کمتری حاصل می شود.


۲- اکسیژن کم تری مصرف می شود.


۳- علاوه بر آن اتانول از بقایای گیاهانی مانند نیشکر، سیب زمنی و ذرت تهیه می شود که منابع تجدید پذیر هستند

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه