جواب خود ارزیابی صفحه ۱۴ فارسی هشتم

در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه ۱۴ فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۴ فارسی هشتم

۱-شاعر در مصراع  «اینجا خانۀ خوب خداست» به چه نکته ای اشاره دارد؟

در اینجا منظور از «خانه خوب خداست» خانه کعبه است.

۲- درک و دریافت خود را از مصراع « نام او نور و نشانش روشنی » بیان کنید.

«نور» نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.

جوابی دیگر: خدا همچنان که در قرآن آمده است «اللهُ نورُ سموات و الاَرض» نور است، راهنما و روشنی بخش زندگی بندگان است.

۳-چه راه هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟

بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است. زیبایی، پیچیدگی، مهربانی و خشم و … موجودات، نشانه زیبایی، پیچیدگی، مهربانی و خشم و … خداوند است؛ زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.

جوابی دیگر: چه راه‌هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟ همۀ آفریده‌های خدا مانند طبیعت و… نشانه‌ای برای شناخت خداوند است. به گفته سعدی: برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

گام به گام قسمت های دیگر درس پیش از اینها

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه