در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه 20 فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه 20 فارسی نهم

1. کدام بخش درس، به روز رستاخیز، اشاره دارد؟

در وقت بهار بنگر و تفکر کن که چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گوید.

2. عبارت « هر یکی را آنچه به کار باید، داد « را توضیح دهید.

هر کدام از موجودات آن چه لازم بوده، داده است.

3.  بند پایانی درس …»  و مَثَل تو چون مورچه ای  «… چه ارتباطی با درک شگفتی های آفرینش دارد؟

این که انسان مثل، مورچه ای است که اگر در آیات الهی و موجودات اطراف خود تفکر نکند، قادر به شناخت آفرینش و شگفتی های عالم هستی نخواهد بود.

برچسب شده در: