جواب خود ارزیابی صفحه ۲۰ فارسی هشتم

در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه ۲۰ فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه ۲۰ فارسی هشتم

۱-در بیت آخر شعر «صورتگر ماهر» به کدام یک از نام های خداوند اشاره شده است؟

مصور – صورتگر – ماهر – بی تقلید

۲-چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه می دانید؟

چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟ مورچه ها تقسیم کار دارند. آن هایی که جوان تر هستند از تخم ها پرستاری می کنند – بعضی ها نگهبان و بعضی ها کارگر هستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند. همچنین صدای مورچه جز صداهای بلند است.

جوابی دیگر: مورچه‌ها تقسیم کار دارند. آنهایی که جوان‌تر هستند از تخم‌ها پرستاری می‌کنند. بعضی‌ها نگهبان هستند. بعضی‌ها کارگر هستند بعضی‌ها مسئول تغذیه ملکه هستند و…

۳-چرا خداوند، در قرآن کریم، انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند؟

چرا خداوند در قرآن کریم انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند؟ چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خدا است. با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم و می فهمیم که جهان بر اساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است.

جوابی دیگر:چون شگفتی‌های آفرینش نشانه‌هایی از قدرت و اراده خداوند بزرگ است با اندیشیدن در این شگفتی‌ها به چیزهای زیادی پی می‌بریم و می‌فهمیم که جهان بر اساس نظم و قاعده‌ی خاص آفریده شده است.

گام به گام قسمت های دیگر درس خوب جهان را ببین! و صورتگر ماهر

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه