در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه 20 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه 20 فارسی هشتم

1-در بیت آخر شعر «صورتگر ماهر» به کدام یک از نام های خداوند اشاره شده است؟

مصور – صورتگر – ماهر – بی تقلید

2-چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه می دانید؟

چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟ مورچه ها تقسیم کار دارند. آن هایی که جوان تر هستند از تخم ها پرستاری می کنند – بعضی ها نگهبان و بعضی ها کارگر هستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند. همچنین صدای مورچه جز صداهای بلند است.

3-چرا خداوند، در قرآن کریم، انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند؟

چرا خداوند در قرآن کریم انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند؟ چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خدا است. با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم و می فهمیم که جهان بر اساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است.

برچسب شده در: