در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه 21 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه 21 فارسی هفتم

1. در کلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد؟

عظمت ، جلال و جاذبه ی خالق را می توان درک کرد

2. این ابیات از بوستان سعدی با کدام بخش از درس ارتباط دارد؟

برآرد تُهی دست های نیاز                          ز رحمت نگردد تُهی دست باز

همه طاعت آرند و مسکین نیاز                   بیا تا به درگاهِ مسکین نواز

چو شاخِ برهنه برآریم دست                      که بی برگ از این بیش نتوان نشست

جواب:

بر روی سبزه ها و کشته های سیراب ، درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدم که شاخه ی دست های

خویش را به آسمان برافراشته بودند و دعا می کردند.

3. نمونه های دیگری از زیبایی های آفرینش را بیان کنید.

آواز پرندگان – بوی خوش لاله زار – آواز باد – بوی چمن زار

برچسب شده در: