در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه 33 فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه 33 فارسی نهم

1. در متن درس، چه کسانی به عنوان مشاوران خوب، معرّفی شده اند؟

پدر و مادر، معلّمان دلسوز و مرّبیان با تجربه

2. به نظر شما چرا سعدی، پسر نوح(ع) را با سگ اصحاب کهف، مقایسه کرده است؟

چون سگ موجودی پست است، به خاطر هم نشینی با نیکان به بالاترین مرحله رسید. پسر

نوح با بدان همنشینی کرد، مقام پستی یافت

3. چرا باید از معاشرت با همنشین بد، پرهیز کرد؟

از دیدگاه نهج البلاغه نمى توان با هر کسى دوست شد. با اهل ر- همان کسانى که در گرفتارى،

در پشت سر و پس از مرگ، مراقب دوست نیستند – با افراد فرومایه که انسان را به بدبختى مى کشانند،

با انسان هاى دنیا طلب، خطرناک، دروغگو، پست و فرومایه، چاپلوس، بخیل، فاسد، عیبجو، سخن چین،

کسانى که هر روز به رنگى در مى آیند و با آدم هاى احمق و نادان نمى توان دوستى و معاشرت

نمود. فراموش نکنیم اگر با افراد نادرست دوستى کنیم از شرشان ایمن نخواهیم ماند و به سرنوشت

دوستى با خاله خرسه دچار خواهیم شد. اگر احتیاط هاى لازم را رعایت نکنیم و با هر کسى دوست

شویم و باهر انسان آلوده دامانى هم صحبت گردیم، دل بیمار خواهد شد و چشم بصیرت را از دست

خواهیم داد و همه ى اینها عوامل سقوط و تباهى انسان خواهد بود.

برچسب شده در: