در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه 39 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه 39 فارسی هشتم

1-چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟

زیرا مانند یک سفر می گذرد. گاهی این سفر کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است اما همیشگی نیست


2-علّت اصلی بحران های زندگی چیست؟

زندگی به یادگیری اصول و روش ها و مهارت هایی نیاز دارد که این مهارت ها به کمک اطرافیان و بزرگترها کامل می شود. و اگر انسان در یادگیری امور تلاش نکند زندگی بحرانی خواهد شد.


3-برای حل مشکل کمرویی یا گستاخی، چه باید کرد؟

حل مشکل کم رویی این است که ارتباط موثری با دیگران داشته باشیم. برای حل مشکل گستاخی می توان گفت که فرد چیرگی بر اساس هیجانات و مهار احساسات گوناگون مانند خشم و ترس را داشته باشد.

برچسب شده در: