جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۴ علوم نهم


haladars مرداد 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۴ علوم نهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۴ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۴ علوم نهم

مولکول متان، CH۴، از ۴ اتم هیدروژن و یک اتم کربن تشکیل شده است. با توجه به فرمول متان:

الف) آرایش الکترونی مدار آخر اتم‌های ۱H و ۶C را رسم کنید.

image 246

ب) نحوه تشکیل مولکول متان را با رسم ساختارهای اتمی نشان دهید.

image 247

پ) هر اتم کربن چند پیوند اشتراکی می‌دهد؟

پاسخ: چهار پیوند کووالانسی ایجاد می­‌کند.

ت) هر اتم هیدروژن چند پیوند اشتراکی می‌دهد؟

پاسخ:‌ یک پیوند کووالانسی ایجاد می­‌کند

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه