در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 104 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

در جدول زیر هر یک از جاهای خالی را پر کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 104 شیمی یازدهم