در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 105 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 105 شیمی دهم

با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 105 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 105 شیمی دهم

آ) آیا مولکول های سازنده این مواد در میدان الکتریکی جهت گیری می کنند؟ چرا؟

خیر – زیرا مولکول های دو اتمی که با اتم های یکسان تشکیل شده اند ناقطبی هستند و در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کنند.

ب) نیروهای بین مولکولی در کدام یک قوی تر است؟ توضیح دهید.

حالت فیزیکی می تواند کمیتی برای مقایسه قدرت نیروهای جاذبه بین مولکولی در شرایط یکسان باشد. با این توصیف نیروهای بین مولکولی ید قوی تر از برم و برم قوی تر از کلر می باشد.

توجه: موادی در دمای محیط گازی شکل هستند که دمای جوش آن ها از دمای محیط کمتر باشد و موادی در دمای محیط مایع هستند که دمای ذوب آن ها از دمای محیط کمتر باشد و موادی در دمای محیط جامد هستند که دمای ذوب آن ها از دمای محیط بالا تر باشد.

پ) جمله زیر را با خط زدن واژه های نادرست، کامل کنید.

در مواد مولکولی با مولکول های ناقطبی، با (افزایش / کاهش) جرم مولی، دمای جوش (کاهش / افزایش) می یابد.

برچسب شده در: