در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 107 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 107 شیمی یازدهم

داده های تجربی نشان می دهد که چگالی پلی اتن های نشان داده شده در شکل 8 برابر با و 0.92 گرم بر سانتی متر مکعب است.
الف) کدام چگالی به کدام پلی اتن تعلق دارد؟ چرا؟

چگالی بیشتر (0/97g.cm^3) به پلی اتن بدون شاخه مربوط است . زیرا در پلی اتن بدون شاخه در واحد حجم مولکول های بیشتری قرار می گیرند و جرم بیش تر خواهد بود.

ب) کدام پلی اتن سبک و کدام سنگین است؟

پلی اتن شاخه دار سبک و پلی اتن بدون شاخه سنگین است

پ) نیروی بین مولکولی در پلی اتن چیست؟

از نوع نیروهای واندروالس

ت) چرا استحکام پلی اتن سنگین از سبک بیشتر است؟

زیرا با افزایش تعداد شاخه مولکول ها به دلیل ازدحام فضایی نمی توانند به هم نزدیک شوند اما در پلی اتن که شاخه فرعی وجود ندارد سطح تماس مولکول ها بیشتر است و در نتیجه نیروی جاذبه بین مولکولی بیشتر شده و استحکام مولکولی هم بیشتر می شود.