جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰۸ شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰۸ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰۸ شیمی دهم

با توجه به شکل های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

آ) با نوشتن دلیل، چگالی جرم یکسانی از آب و یخ را در دمای صفر درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر مقایسه کنید.

جرم آب و یخ با هم برابر است، اما هنگامی که آبی با همان جرم یخ می زند، حجم یخ بیشتر از آب می شود، در نتیجه چگالی یخ کمتر از چگالی آب می شود.

ب) چرا دیواره یاخته ها در بافت کلم بر اثر یخ زدن تخریب می شوند؟

جواب خود را بیازمایید صفحه 108 شیمی دهم

آب موجود در یاخته های کلم هنگام انجماد و تبدیل شدن به یخ, با افزایش حجم روبه رو شده و باعث پاره شدن دیواره یاخته ها می شود به طوری که بافت گیاهی تخریب می شود.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه