در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 109 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 109 شیمی دهم

آیا حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در سرتاسر هر یک از مخلوط های زیر یکسان و یکنواخت است؟ چرا؟

خیر

آ) آب و یخ

چگالی یخ  <  آب، زیرا آب در صفر درجه‌ی سلسیوس افزایش حجم پیدا کرده و با توجه به ثابت بودن جرم از چگالی آن کاسته می‌شود.

ب) آب و هگزان

ب) چون هگزان نا قطبی است نمی تواند بر پیوند های قطبی مولکول های آب غلبه کند از این رو هگزان در آب حل نمی شود و یک مخلوط نا همگن پدید می آید.

برچسب شده در: