در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 11 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 11 شیمی دوازدهم

شکل زیر فرمول ساختاری و مدل فضا پرکن را برای نوعی پاک کننده غیرصابونی نشان می دهد. با توجه به آن به پرسشها پاسخ دهید

image 175

آ) بخش های آب دوست و آبگریز آن را مشخص کنید .

جواب خود را بیازمایید صفحه 11 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 11 شیمی دوازدهم

ب) شباهتها و تفاوتهای این ماده را با صابون بنویسید .

شباهت : همانند صابون دارای یک بخش قطبی و یک بخش ناقطبی است .

تفاوت ها : در بخش ناقطبی افزون بر زنجیر هیدروکربنی دارای حلقه بنزنی است . در بخش قطبی به جای aNCOO– دارایOS-aNاست .

پ) توضیح دهید که چگونه این ماده لکه های چربی را هنگام شست وشو با آب از بین می برد .

همانند صابون دارای مولکول های دو بخشی است ، از سر قطبی در آب و از سر ناقطبی با مولکول های چربی در ارتباط است . به این ترتیب می تواند همانند پلی میان مولکول های آب و چربی عمل کند ، روندی که به تدریج لکه های چربی را می زداید .