در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 111 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 111 شیمی یازدهم

1) کدام ویتامین های زیر در آب و کدام ها در چربی حل می شود؟ چرا؟

image 519

ویتامین های آ ، کا و دی بخش ناقطبی بزرگ است و بر بخش قطبی غلبه می کند و در نتیجه این سه ویتامین در چربی حل می شوند
در ویتامین ث به دلیل زیاد بودن تعداد بخش های قطبی، بخش قطبی بر بخش ناقطبی غلبه می کند و در نتیجه این ویتامین در آب حل می شود

2) مصرف بیش از اندازۀ کدام دسته از ویتامین ها برای بدن مشکل خاصی ایجاد نمی کند؟ چرا؟

ویتامین هایی که مثل ویتامین ث بخش قطبی بزرگی داشته باشند و در نتیجه در آب محلول باشند زیرا مقدار اضافی این ویتامین ها در بدن از طریق ادرار دفع می شوند

3) گروه های عاملی موجود در هر یک از ترکیب های بالا را مشخص کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 111 شیمی یازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 111 شیمی یازدهم

4) عبارت زیر را با خط زدن واژۀ نادرست در هر مورد کامل کنید.

در ترکیب های آلی مانند الکل ها و کربوکسیلیک اسیدها که دو بخش قطبی و ناقطبی دارند، با افزایش طول زنجیرکربنی بخش ناقطبی/قطبی بزرگ تر می شود، قطبیت مولکول کاهش/افزایش می یابد و انحلال پذیری آن در آب بیشتر/کمتر می شود.

در ترکیب های آلی مانند الکل ها و کربوکسیلیک اسیدها که دو بخش قطبی و ناقطبی دارند، با افزایش طول زنجیرکربنی بخش «ناقطبی» بزرگ تر می شود، قطبیت مولکول «کاهش» می یابد و انحلال پذیری آن در آب «کمتر» می شود.