در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 112 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 112 شیمی دهم

1) در معادله ی انحلال هر یک از ترکیب های یونی زیر، جاهای خالی را پر کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 112 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 112 شیمی دهم

2) با توجه به اینکه منیزیم سولفات و باریم سولفات در دمای 25 درجه سانتی گراد، به ترتیب محلول و نامحلول در آب هستند، با دلیل عبارات زیر را با علامت کوچکتر یا بزرگتر کامل کنید.

چنانچه جاذبه میان ذرات حل شونده و حلال در مجموع از میانگین جاذبه میان ذرات حلال و جاذبه میان ذرات حل شونده بیشتر یا مساوی باشد عمل انحلال صورت می گیرد پس :

آ) میانگین قدرت پیوند یونی در MgSO4 و پیوندهای هیدروژنی    (کوچکتر است از)  نیروی جاذبه یون – دوقطبی در محلول

ب) میانگین پیوند یونی در BaSO4 و پیوندهای هیدروژنی در آب    (بزرگتر است از)  نیروی جاذبه یون – دوقطبی در محلول

برچسب شده در: