در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 113 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

با رسم ساختار الکل و اسید سازنده برای هر یک از استرهای داده شده در جدول زیر، آنرا کامل کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 113 شیمی یازدهم