در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 119 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 119 شیمی دهم

1) شکل زیر روشی برای تهیه آب شیرین از آب دریا را نشان می دهد.

جواب خود را بیازمایید صفحه 119 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 119 شیمی دهم

آ) این روش چه نام دارد؟

تقطیر

ب) روند تهیه آب شیرین را در این روش توضیح دهید.

ابتدا آب دریا با انرژی نور خورشید تبخیر و به بخار آب خالص تبدیل می شود و در مرحله بعد این بخار آب میعان شده و به آب خالص تبدیل می شود.

2) شکل زیر برخی روش های تصفیه یک نمونه آب را نشان می دهد، با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید.

image 466

آ) با انجام تقطیر، کدام مواد موجود در آب از آن جدا می شوند؟ توضیح دهید.

نافلز ها، آلاینده ها، حشره کش ها و آفت کش ها و همچنین فلز های سمی.

ب) با عبور آب از صافی کربن، کدام آلاینده ها حذف می شوند؟

همه آلاینده ها به جز میکروب ها جدا می شوند.

پ) با روش اسمز معکوس، کدام مواد را می توان از آب جدا کرد؟

همه آلاینده ها به جز میکروب ها جدا می شوند.

ت) آب به دست آمده از کدام روش ها، آلاینده کمتری دارد؟

اسمز معکوس و استفاده از صافی کربن.

ث) چرا آب تصفیه شده در این روش ها را باید پیش از مصرف کلرزنی کرد؟

زیرا میکروب های موجود در آب جدا شده، تنها با کلر که خاصیت گندزدایی دارد از بین می روند.

برچسب شده در: