در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

جدول زیر بعضی تفاوت های دو گروه گیاهان نهان دانه (تک لپه ای ها و دولپه ای ها) را نشان می دهد.

در جای خالی واژه مناسب قرار دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

ستون اول (پایین(: تک لپه ای – دومی: تک قسمتی- سومی: در 2 یا چند حلقه – چهارمی: رگ برگ موازی – پنجم: مضربی از 3 یا 6 گلبرگ

ستون دوم (پایین(: دو لپه ای دومی: دو قسمتی – سومی: در 8 دایره (حلقه) – چهارمی: رگ برگ منشعب – پنجم: مضربی از 2 یا 5 گلبرگ

اندام های رویشی (ریشه، ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع اند. موارد زیر را در هر شکل، مشخص کنید.

الف) برگ، ساقه و ریشه

جواب خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

ب) مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

ساقۀ زیر زمینی سیب زمینی مواد را ذخیره می کند (شبیه ریشۀ ذخیره ای هویچ و تربچه عمل می کند(

ساقۀ کاکتوس آب را ذخیره می کند (شبیه برگ شده است(

شلغم که ریشۀ، ساقه و برگ مشخص دارد.

هویچ: ریشه محل ذخیره مواد غذایی است

برچسب شده در: