در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 14 آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 14 آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم

در پیرابندهای زیر عبارت ها یا جمله هایی از متن بالا را بنویسید که ترتیب درست مراحل اهدای خون را نشان بدهد.

1) پر کردن پرسشنامه

2) تشخیص و تأیید سلامت جسمانی توسط متخصص سازمان

3) انتقال خون

4) گرفتن خون

5) تعیین سلامت خون شما (آزمایشگاه)

6) تزریق خون به فرد دیگر