آپدیت

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی دوازدهم

16

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۶ شیمی دوازدهم

آ) برخی اکسیدها با آب واکنش می دهند. با توجه به شکل زیر مشخص کنید اکسیدی که وارد آب می شود، اسید آرنیوس است یا باز آرنیوس؟ چرا؟

جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی دوازدهم

Li۲O و BaO باز آرنیوس هستند زیرا با حل شدن در آب، باعث افزایش غلظت یون های هیدروکسید شده اند.

SO۳ و N۲O۵ اسید آرنیوس هستند زیرا با حل شدن در آب، باعث افزایش غلظت یون های هیدرونیوم شده اند.

ب) معادله شیمیایی واکنش هر یک از این اکسیدها را با آب بنویسید و موازنه کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی دوازدهم


$L{{i}_{2}}O(s)+{{H}_{2}}O(l)\to 2LiOH(aq)$
$BaO(s)+{{H}_{2}}O(l)\to Ba{{(OH)}_{2}}(aq)$
${{N}_{2}}{{O}_{5}}(s)+{{H}_{2}}O(l)\to 2HN{{O}_{3}}(aq)$
$S{{O}_{3}}(g)+{{H}_{2}}O(l)\to {{H}_{2}}S{{O}_{4}}(aq)$

پ) جدول زیر را کامل کنید.

نام ترکیب شیمیاییفرمول شیمیایینوع اکسیدرنگ کاغذ $PH$ در محلول
اسیدیبازی
گوگرد تری اکسید$S{{O}_{3}}$× قرمز
کربن دی‌اکسید$C{{O}_{2}}$× قرمز
کلسیم اکسید$CaO$ ×آبی
سدیم‌اکسید$N{{a}_{2}}O$ ×آبی

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه