جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی دوازدهم


haladars مهر 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی دوازدهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی دوازدهم

آ) برخی اکسیدها با آب واکنش می دهند. با توجه به شکل زیر مشخص کنید اکسیدی که وارد آب می شود، اسید آرنیوس است یا باز آرنیوس؟ چرا؟

جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی دوازدهم

آ)Li2O و BaO باز آرنیوس هستند زیرا با حل شدن در آب، باعث افزایش غلظت یون های هیدروکسید شده اند.

SO3 و N2O5 اسید آرنیوس هستند زیرا با حل شدن در آب، باعث افزایش غلظت یون های هیدرونیوم شده اند.

ب) معادله شیمیایی واکنش هر یک از این اکسیدها را با آب بنویسید و موازنه کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی دوازدهم


پ) جدول زیر را کامل کنید

جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 16 شیمی دوازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه