در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 19 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 19 شیمی دوازدهم

1- نیتریک اسید، یک اسید قوی است. در محلول 0/2 مولار این اسید، غلظت یون های  هیدرونیوم و نیترات را با دلیل پیش بینی کنید

چون نیتریک اسید یک اسید قوی است پس در محلول به طور کامل یونیده شده و همه مولکول های آن به آنها به یون های مربوطه تبدیل می شوند ، از این رو :

image 109

از آنجایی که اسیدهای قوی در آب به طور کامل یونیده می‌شوند، بنابراین غلظت یون‌های هیدرونیوم و نیترات، معادل غلظت مولی اسید اولیه است.

2- اگر در محلول 0/1مولار استیک اسید (CH3COOH)، غلظت یون هیدرونیوم برابر با 

image 107

باشد:

آ) معادله یونش استیک اسید را بنویسید.

image 108

ب) درصد یونش آن را حساب کنید

جواب خود را بیازمایید صفحه 19 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 19 شیمی دوازدهم