در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 19 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 19 شیمی دوازدهم

1- نیتریک اسید، یک اسید قوی است. در محلول 0/2 مولار این اسید، غلظت یون های  هیدرونیوم و نیترات را با دلیل پیش بینی کنید

چون نیتریک اسید یک اسید قوی است پس در محلول به طور کامل یونیده شده و همه مولکول های آن به آنها به یون های مربوطه تبدیل می شوند ، از این رو :

2- اگر در محلول 0/1مولار استیک اسید (CH3COOH)، غلظت یون هیدرونیوم برابر با 

image 107

باشد:

آ) معادله یونش استیک اسید را بنویسید.

image 109
image 108

ب) درصد یونش آن را حساب کنید

جواب خود را بیازمایید صفحه 19 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 19 شیمی دوازدهم