در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی دوازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی دوازدهم

نمودار زیر توزیع جمعیت جهان را براساس امید به زندگی آنها در دوره‌های زمانی گوناگون نشان می‌دهد.

جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی دوازدهم

آ) با توجه به نمودار، جدول زیر را برای گستره سنی 40 تا 50 سالگی کامل کنید.

دورۀ زمانی1330 – 13351365 – 13701390 – 1395
درصد جمعیتحدود %32حدود %7حدود %1

ب) در دورۀ زمانی 1330 تا 1335، امید به زندگی برای چند درصد از مردم جهان در بین 40 تا 50 سال بوده است؟

 ۳۲ درصد


پ) در دورۀ زمانی 1370 تا 1375 امید به زندگی برای بیشتر مردم دنیا در حدود چند سال است؟

 ۶۰ تا ۷۰ درصد

ت) با گذشت زمان، امید به زندگی در سطح جهان افزایش یافته است یا کاهش؟ توضیح دهید.

افزایش یافته، همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، با گذشت زمان امید به زندگی به سال‌های بیشتری افزایش یافته است که نشان‌دهندهٔ ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم، سلامت و بهداشت جامعه، سلامت محیط زیست، و تغذیه و … است.

ث) امروزه امید به زندگی برای بیشتر مردم دنیا، در حدود چند سال است؟

 ۷۰ تا ۸۰ سال