در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 2 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 2 علوم هشتم

مواد زیر را به دو دسته خالص و مخلوط دسته بندی کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 2 علوم هشتم

مس: ماده خالص
سکه : ماده ناخالص 
شکر: ماده خالص
دوغ : ماده ناخالص