در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم

طیف نشری خطی زیر از یک عنصر تهیه شده است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم

با بررسی طیف‌های نشان داده شده در زیر، مشخص کنید که طیف نشری بالا به کدام عنصر تعلق دارد؟ چرا؟ 

اتم هیدروژن، زیرا الگوی طیف نشر خطی آن منطبق بر طیف نشر خطی هیدروژن است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم

سایر صفحات گام به گام شیمی دهم

برچسب شده در: