جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم

طیف نشری خطی زیر از یک عنصر تهیه شده است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم

با بررسی طیف‌های نشان داده شده در زیر، مشخص کنید که طیف نشری بالا به کدام عنصر تعلق دارد؟ چرا؟ 

اتم هیدروژن، زیرا الگوی طیف نشر خطی آن منطبق بر طیف نشر خطی هیدروژن است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه