جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ علوم نهم


haladars مرداد 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ علوم نهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 23 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 علوم نهم

با توجه به شکل بالا به پرسش‌ها پاسخ دهید.

الف) برای تشکیل یک مولکول آب، هر اتم هیدروژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟

پاسخ:‌ هر اتم هیدروژن یک الکترون به اشتراک گذاشته است.

ب) در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟

پاسخ:‌ دو الکترون وجود دارد.

پ) برای تشکیل یک مولکول آب، اتم اکسیژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟

پاسخ:‌ هر اتم اکسیژن، دو الکترون به اشتراک گذاشته است.

ت) در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟

پس از پیوند با هیدروژن ها، هشتایی می شود

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه