در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 23 علوم هشتم همراه شما هستیم.

با توجه به نشانه عنصر نئون، تعداد الکترونها و تعداد پروتون های این عنصر را مشخص کنید.

عدد اتمی نشان دهنده تعداد پروتون بوده و تعداد آن با الکترون یکی است.

10 الکترون و 10 پروتون

برچسب شده در: