در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 24 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 24 شیمی دوازدهم

1ــ این شکل ها روبه رو واکنش دو قطعه نوار منیزیم یکسان را با محلول دو اسید متفاوت در دما و غلظت یکسان نشان می دهند

جواب خود را بیازمایید صفحه 24 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 24 شیمی دوازدهم

آ) سرعت کدام واکنش بیشتر است؟ چرا؟

در ظرف آ زیرا تولید حباب های گاز هیدروژن آشکارتر است .

ب) غلظت یون هیدرونیوم در محلول کدام اسید بیشتر است؟ چرا؟

در ظرف آ ؛ زیرا هرچه غلظت واکنش دهنده ها ( یون H3O+) بیشتر باشد سرعت واکنش بیشتر است .

پ) اگر ثابت یونش یک اسید، Ka1 و دیگری Ka2 باشد، ثابت یونش این دو اسید را با یکدیگر مقایسه کنید و پاسخ خود را توضیح دهید

زیرا در شرایط یکسان هرچه غلظت یون هیدرونیوم در محلول یک اسید بیش تر باشد ، ثابت یونش آن بزرگتر خواهد بود.

2- باران اسیدی شامل نیتریک اسید و سولفوریک اسید است در حالی که باران معمولی شامل کربنیک اسید است. با مراجعه به جدول توضیح دهید در کدام باران غلظت یون هیدرونیوم بیشتر است؟ چرا؟
ثابت یونش کربنیک اسید را

image 115

 در نظر بگیرید.

نیتریک اسید و سولفوریک اسید مطابق جدول اسید قوی هستند درحالی که کربنیک اسید یک اسید ضعیف است به همین دلیل غلظت یون هیدرونیوم در باران اسیدی بیشتر از باران معمولی است .