در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 28 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 28 شیمی دوازدهم

1- در دما و غلظت یکسان، pH کدام محلول زیر کمتر است؟ چرا؟

image 127

2- جدول زیر را کامل کنید

1-pH محلول هیدروکلریک اسید کمتر است؛ زیرا در شرایط یکسان [H+] در محلول آن بیشتر است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 28 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 28 شیمی دوازدهم