جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۸ شیمی دوازدهم


haladars آبان 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۸ شیمی دوازدهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 28 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 28 شیمی دوازدهم

1- در دما و غلظت یکسان، pH کدام محلول زیر کمتر است؟ چرا؟

image 127

2- جدول زیر را کامل کنید

1-pH محلول هیدروکلریک اسید کمتر است؛ زیرا در شرایط یکسان [H+] در محلول آن بیشتر است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 28 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 28 شیمی دوازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه