در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 29 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 29 شیمی دوازدهم

1- شکل های زیر رسانایی الکتریکی دو محلول بازی را نشان می دهند. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 29 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 29 شیمی دوازدهم

آ) کدام محلول نشان دهنده باز ضعیف تری است؟ چرا؟

محلول (2) زیرا شدت روشنایی کمتر لامپ نشان از وجود یون های کمتری در این محلول است. این رفتار ضعیف تر بودن این باز را تأیید می کند .

ب) پیش بینی کنید کدام محلول می تواند به عنوان لوله بازکن استفاده شود؟ چرا؟

محلول (1) ؛محلول باز قوی است که می تواند در واکنشی گرماده با مواد موجود در لوله سریع تر واکنش دهد .

2- اگر در 100 میلی لیتر از یک محلول، 02/0 مول از پتاسیم هیدروکسید وجود داشته باشد :

آ) غلظت یون هیدروکسید را در این محلول حساب کنید.

image 129

ب) حساب کنید pH سنج دیجیتال چه عددی را برای این محلول نشان می دهد؟   

image 130