جواب خود را بیازمایید صفحه 3 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه 3 شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 3 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 3 شیمی دهم

شکل زیر عنصرهای سازندۀ دو سیارۀ مشتری و زمین را نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 3 شیمی دهم

آ) فراوان‌ترین عنصر در هر سیاره، کدام است؟ زمین: آهن / مشتری: هیدروژن


ب) عنصرهای مشترک در دو سیاره را نام ببرید. اکسیژن (O)، گوگرد (S)


پ) در کدام سیاره، عنصر فلزی وجود ندارد؟ مشتری


ت) پیش بینی کنید سیارۀ مشتری بیشتر از جنس گاز است یا سنگ؟ چرا؟ از جنس گاز، زیرا بیشتر عناصر تشکیل دهنده آن نافلزی‌اند.


ث) آیا به جز عنصرهای نشان داده شده در شکل، عنصرهای دیگری در زمین یافت می‌شود؟ چند نمونه نام ببرید. بله؛ عناصری مانند کلسیم (Ca)، کبالت (Co) و پتاسیم (K) و…

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه