در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دوازدهم

1- pH شیره معده را حساب کنید (غلظت یون هیدرونیوم در آن حدود 0/03 mol.L-1 است).

image 133

2ــ در زمان استراحت، pH معده برابر 3/7 است. غلظت یون هیدرونیوم را در این حالت حساب کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دوازدهم

3- با توجه به ویژگی وکاربرد سدیم هیدروژن کربنات (جوش شیرین) مطابق جدول بالا:
آ) پیش بینی کنید که محلول سدیم هیدروژن کربنات چه خاصیتی دارد؟ چرا؟

چون سدیم هیدروژن کربنات ( جوش شیرین ) برای خنثی کردن بخشی از اسیدمعده به کار می رود پس باید دارای خاصیت بازی باشد .

ب) توضیح دهید چرا برای افزایش قدرت پاک کردن چربی ها، به شوینده ها جوش شیرین می افزایند؟

به دلیل اینکه جوش شیرین خاصیت بازی دارد با افزایش خاصیت بازی شوینده ها می توان قدرت پاک کردن چربی را افزایش دهد .