جواب خود را بیازمایید صفحه 35 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه 35 شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 35 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 35 شیمی دهم

آ) جدول زیر را کامل کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 35 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 35 شیمی دهم

ب) آرایش الکترون نقطه‌ای اتم عنصرهای یک گروه چه شباهتی دارد؟ توضیح دهید.


عناصری که در یک گروه قرار دارند دارای آرایش الکترون نقطه‌ای مشابهی هستند؛ برای مثال C و Si دارای آرایش الکترون نقطه‌ای مشابهی هستند.


پ) بین شمارۀ گروه و آرایش الکترون  نقطه‌ای چه رابطه‌ای هست؟ توضیح دهید.


گروه 1 و 2 به ترتیب دارای 1 و 2 الکترون ظرفیت می‌باشند اما گروه‌های 13 تا 18 با در نظر گرفتن شماره‌های یکان آنها دارای تعداد 3 و 8 الکترون ظرفیت و بنابراین 3 تا 8 نقطه می‌باشد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه