در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 4 شیمی دوازدهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 4 شیمی دوازدهم

جدول زیر را کامل کنید و در هر مورد دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

نام مادهفرمول شیمیاییمحلول در آبمحلول در هگزان
اتیلن گلیکول (ضدیخ)CH2OHCH2OH ×
نمک خوراکیNaCl ×
بنزینC8H18×
اورهCO(NH2)2 ×
روغن زیتونC75H104O6 ×
وازلینC25H52 ×