جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۱ شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۱ شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 41 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 41 شیمی دهم

1- آرایش الکترون – نقطه‌ای را برای هر یک از مولکول‌های زیر رسم کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 41 شیمی دهم

2- جرم مولی هر یک از ترکیب‌های داده شده در پرسش بالا را با استفاده از داده‌های جدول دوره‌ای به دست آورید.


جرم مولی یک ماده با مجموع جرم مولی اتم‌های سازندۀ آن برابر است. برای مثال، جرم مولی آب برابر است با:

جواب خود را بیازمایید صفحه 41 شیمی دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه