در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 41 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 41 شیمی دهم

1- آرایش الکترون – نقطه‌ای را برای هر یک از مولکول‌های زیر رسم کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 41 شیمی دهم

2- جرم مولی هر یک از ترکیب‌های داده شده در پرسش بالا را با استفاده از داده‌های جدول دوره‌ای به دست آورید.

جرم مولی یک ماده با مجموع جرم مولی اتم‌های سازندۀ آن برابر است. برای مثال، جرم مولی آب برابر است با:

جواب خود را بیازمایید صفحه 41 شیمی دهم
image 11

سایر صفحات گام به گام شیمی دهم

برچسب شده در: