آپدیت

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۲ شیمی دوازدهم

42 1

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۲ شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۲ شیمی دوازدهم

۱-اغلب فلزها در واکنش با محلول اسیدها، گاز هیدروژن و نمک تولید می کنند. با توجه به شکل روبه رو که نمایی از این واکنش را نشان می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید.

image 179

آ) کدام گونه اکسایش و کدام گونه کاهش یافته است؟ چرا؟

اتم روی $\leftarrow (Zn)$ الکترون از دست داده $\leftarrow$ اکسایش یافته
یون ${{H}^{+}}(aq)$ از اسید $\leftarrow$ الکترون گرفته $\leftarrow$ کاهش یافته

روی اکسایش یافته؛ زیرا اتم روی الکترون از دست داده و به کاتیون تبدیل شده است.هیدروژن کاهش یافته؛ زیرا کاتیون هیدروژن الکترون گرفته و به اتم هیدروژن تبدیل شده که این اتم ها به شکل مولکول های دو اتمی از فاز محلول جدا شده اند.

ب) نیم واکنش های اکسایش و کاهش را بنویسید و موازنه کنید.

نیم‌واکنش کاهش $۲{{H}^{+}}(aq)+2_{e}^{-}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}(g)$
نیم‌واکنش اکسایش $Zn(s)\xrightarrow{{}}Z{{n}^{2+}}(aq)+2_{e}^{-}$

پ) نیم واکنش ها را با هم جمع کنید تا با حذف الکترون ها، معادله واکنش به دست آید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 42 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۲ شیمی دوازدهم

ت) با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت داده شده را کامل کنید.

ر این واکنش، اتم‌های روی الکترون (از دست داده / به دست آورده) و (کاهش / اکسایش) یافته‌اند و سبب (کاهش / اکسایش) یون‌های هیدروژن شده‌اند، از این رو اتم‌های روی نقش (اکسنده / کاهنده) دارند. در حالی که یون‌های هیدروژن، الکترون (از دست داده / به دست آورده) و (کاهش / اکسایش) یافته‌اند و سبب (کاهش / اکسایش) یون‌های روی شده‌اند، از این رو یون‌های هیدروژن نقش (اکسنده / کاهنده) دارند.

۲-  در هریک از واکنش های زیر، گونه های اکسنده و کاهنده را مشخص کنید.

image 180

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه