در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 43 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 43 شیمی دوازدهم

جدول زیر داده هایی را از قرار دادن برخی تیغه های فلزی درون محلول مس (II) سولفات  در دمای 20°C نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

نام فلزنشانه شیمیایی فلزدمای مخلوط واکنش پس از مدتی (∘C) 
آهنFe23
طلاAu20
رویZn26
مسCu20

آ) تغییر دمای مخلوط واکنش نشان دهنده چیست؟

نشانهٔ انجام شدن طبیعی واکنش و انتقال بخشی از انرژی سامانهٔ واکنش به محیط پیرامون خود به شکل گرماست.

پاسخ دیگر:نشانه انجام واکنش شیمیایی است . چون دمای مخلوط واکنش افزایش یافته پس یک واکنش گرماده رخ داده است .

ب) هر یک از واکنش‌های زیر را کامل کرده سپس گونه‌های کاهنده و اکسنده را مشخص کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 43 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 43 شیمی دوازدهم

پ) با توجه به تغییر دمای هر سامانه ،کدام فلز تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون دارد؟چرا؟

فلز Zn؛ هرچه افزایش دمای مخلوط بیشتر باشد نشان دهنده واکنش پذیری بیشتر واکنش دهنده هاست .

ت) فلزهای Zn , Fe , Au و Cu را بر اساس قدرت کاهندگی مرتب کنید.  

با توجه به داده های جدول ، واکنش پذیری روی بیشتر از آهن و آهن نیز بیشتر از مس است. طلا دارای کم ترین واکنش پذیری در میان چهار فلز است .

ث) پیش بینی کنید هرگاه تیغه مس درون محلول روی سولفات قرار گیرد، آیا واکنشی انجام می شود؟ چرا؟

خیر؛ قدرت کاهندگی مس از روی کمتر است؛ بنابراین نمی تواند یون های روی را به اتم روی کاهش دهد.