جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۶ شیمی دوازدهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۶ شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۶ شیمی دوازدهم

شکل زیر سلول گالوانی مس ــ نقره (Cu_Ag) را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

image 187

آ) علامت الکترودهای مس و نقره را مشخص کنید

الکترود مس علامت منفی و الکترود نقره علامت مثبت خواهد داشت .

ب) نیم واکنش های انجام شده در آند و کاتد را بنویسید

image 186

پ) با انجام واکنش، جرم الکترودها چه تغییری می کند؟ توضیح دهید.

با انجام واکنش از جرم تیغه (الکترود) مس کاسته و بر جرم تیغه (الکترود) نقره افزوده می شود .

ت) جهت حرکت یون ها را از دیواره متخلخل مشخص کنید

آنیون ها از نیم سلول نقره به سوی نیم سلول مس مهاجرت می کنند .

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه