در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 46 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 46 شیمی دوازدهم

شکل زیر سلول گالوانی مس ــ نقره (Cu_Ag) را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

image 187

آ) علامت الکترودهای مس و نقره را مشخص کنید

الکترود مس علامت منفی و الکترود نقره علامت مثبت خواهد داشت .

ب) نیم واکنش های انجام شده در آند و کاتد را بنویسید

image 186

پ) با انجام واکنش، جرم الکترودها چه تغییری می کند؟ توضیح دهید.

با انجام واکنش از جرم تیغه (الکترود) مس کاسته و بر جرم تیغه (الکترود) نقره افزوده می شود .

ت) جهت حرکت یون ها را از دیواره متخلخل مشخص کنید

آنیون ها از نیم سلول نقره به سوی نیم سلول مس مهاجرت می کنند .