جواب خود را بیازمایید صفحه 5 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه 5 شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 5 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 5 شیمی دهم

1- در علوم سال هشتم آموختید که هر عنصر را با نماد ویژه‌ای نشان می‌دهند. در این نماد، تعداد ذر‌ه‌های زیر اتمی را نیز می‌توان مشخص کرد. هرگاه بدانید که اتمی از آهن 26 پروتون و 30 نوترون دارد، با توجه به الگوی زیر مشخص کنید که Z و A هر کدام، چه کمیتی را نشان می‌دهد؟

جواب خود را بیازمایید صفحه 5 شیمی دهم

Z: عدد اتمی، نشانگر تعداد پروتون‌های (p) یک اتم است.
A: عدد جرمی، نشانگر مجموع تعداد پروتون و نوترون‌های (p+n) یک ماده است.

2- با توجه به نماد ایزوتوپ‌های منیزیم (شکل 3) جدول زیر را کامل کنید.

ویژگی / نماد ایزوتوپAZتعداد الکترونتعداد نوترون
2412Mg   24121212
2512Mg   25121213
2612Mg   26121214

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه