جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۰ علوم نهم


haladars مرداد 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۰ علوم نهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 50 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 50 علوم نهم

1) موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از 6 ثانیه سرعت آن به 54 کیلومتر بر ساعت به طرف شمال شرق می‌رسد. شتاب متوسط موتور سوار را پیدا کنید.

پاسخ: تغیرات سرعت = سرعت ثانویه – سرعت اولیه

54 – 0 = 54 km/h ÷ 3/6h = 15 m/s = تغیرات سرعت

شتاب متوسط = تغیرات سرعت ÷ مدت زمان

15 m/s ÷ 6 s = 2/5 m/s2 = شتاب متوسط

2) شکل زیر، دونده‌ای را نشان می‌دهد که سرعت آن در شروع حرکت و 20 دقیقه پس از آن داده شده است. شتاب متوسط دونده را حساب کنید.

پاسخ: شتاب متوسط = تغیرات سرعت ÷ مدت زمان

20 m × 60 s = 1200 s :تبدیل دقیقه به ثانیه

(8 m/s – 2 m/s) ÷ (1200 s – 0 s) = 6 m/s ÷ 1200 s = 0/005 m/s2 = شتاب متوسط

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه