در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 54 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 54 شیمی دهم

در جدول زیر، فشار گاز اکسیژن هوا در ارتفاع های مختلف از سطح زمین داده شده است:

جواب خود را بیازمایید صفحه 54 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 54 شیمی دهم

آ) نمودار فشار گاز اکسیژن را بر حسب ارتفاع، روی کاغذ میلی متری داده شده رسم کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 54 شیمی دهم

ب) با توجه به نمودار، با افزایش ارتفاع در هواکره فشار گاز اکسیژن چه تغییری می کند؟

کاهش می یابد – زیرا هوا رقیق تر شده.

پ) با استفاده از نمودار، فشار این گاز را در ارتفاع 5/2 کیلومتری پیش بینی کنید.

حدود 15 اتمسفر

ت) توضیح دهید چرا کوهنوردان هنگام صعود به قله های بلند، از کپسول اکسیژن استفاده می​کنند؟

 زیرا  با افزایش ارتفاع، مقدار گاز اکسیژن در هوا کم می‌شود.

ث) با استفاده از یک نرم افزار رسم نمودار، این نمودار را رسم و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

نمودار فوق با روش نقطه یابی با نرم افزار Excel رسم شده است.

برچسب شده در: