جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۵ شیمی دهم


haladars آبان 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۵ شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 55 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 55 شیمی دهم

نام ترکیب ها در ستون نخست و فرمول شیمیایی ترکیب ها در ستون دوم را بنویسید.

آ) NO2                                     ج) دی نیتروژن تری اکسید

ب) CO                                     چ) کربن دی سولفید

پ) SO2                                   ح) گوگرد تری اکسید

ت) PCl3                                  خ) کربن تترا کلرید

ث) SiBr4                                 د) نیتروژن تری فلوئورید

جواب خود را بیازمایید صفحه 55 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 55 شیمی دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه