در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 57 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 57 شیمی دهم

نام ترکیب ها در ستون نخست و فرمول شیمیایی ترکیب ها در ستون دوم را بنویسید.

آ) NO2                                     ج) دی نیتروژن تری اکسید

ب) CO                                     چ) کربن دی سولفید

پ) SO2                                   ح) گوگرد تری اکسید

ت) PCl3                                  خ) کربن تترا کلرید

ث) SiBr4                                 د) نیتروژن تری فلوئورید

جواب خود را بیازمایید صفحه 57 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 57 شیمی دهم

برچسب شده در: