در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 7 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 7 شیمی دوازدهم

1- در جدول زیر برخی ویژگی‌های کلوئیدها با مخلوط‌های دیگر مقایسه شده است. آن را کامل کنید.

نوع مخلوطسوسپانسیونکلوئید‌هامحلول
ویژگی
رفتار در برابر نورنور را پخش می‌کنند نور را پخش می‌کند نور را پخش نمی‌کنند 
همگن بودنناهمگنناهمگنهمگن
پایداریناپایدار است / ته نشین می‌شودپایدار است / ته نشین نمی‌شودپایدار است / ته نشین نمی‌شود
ذره‌های سازندهذره‌های ریز ماده توده‌های مولکولی و یونییون‌ها و مولکول‌ها

2- درباره جمله زیر گفت‌وگو کنید.

«کلوئیدها را می‌توان همانند پلی بین سوسپانسیون و محلول‌ها در نظر گرفت.»

کلوئیدها از نظر اندازهٔ ذرات از محلول‌ها درشت‌تر ولی از سوسپانسیون کوچک‌تر هستند. محلول‌ها با گذشت زمان ته‌نشین نمی‌شوند ولی سوسپانسیون ته‌نشین می‌شود. کلوئیدها به خودی خود ته‌نشین نمی‌شوند ولی می‌توان با اضافه کردن برخی مواد (افزودن الکترولیت) آنها را ته‌نشین کرد.

پاسخی دیگر:کلوئید همانند سوسپانسیون مخلوطی ناهمگن است و نور را پخش می کند در حالیکه همانند محلول ، پایدار است و ته نشین نمی شود .