در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم هفتم همراه شما هستیم.

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید.

900 ژول به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود.

image 129

برچسب شده در: