در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم هفتم
جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم هفتم

1- شکل بالا شخصی را نشان می‌دهد که با نیروی افقی 325 نیوتونی جعبه‌ای را به اندازه 2 متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جابه‌جا می‌کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می‌دهد، چقدر است؟

با توجه به فرض‌های داده شده در صورت مسئله داریم:نیروی وارد شده به جعبه از طرف شخص: 325 نیوتون

جابه‌جایی جعبه در جهت نیروی وارد شده به آن: 2 متر

با جای گذاری این مقادیر در رابطه کار داریم:جابه‌جایی × نیرو = کار      ⇐      ژول 650 = 2 × 325 = کار

۲- به شکل زیر و عددهای نوشته شده روی آن توجه کنید. برداشت خود را از این شکل با توجه به مفهوم کار بیان کنید. شما کدام روش را برای جابه‌جایی جسم ترجیح می‌دهید؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم هفتم
جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم هفتم

جهت بالا بردن جسم تا ارتفاع ۱ متری، می توان از دو روش استفاده کنیم :روش اول :‌ مقدار ۱۰۰ نیوتن نیرو را به جسم وارد می‌کنیم تا به صورت قائم به اندازه ۱ متر بلند شود.

مقدار کار انجام شده در روش دوم:

ژول 50N×2m=100 = مقدار کار در امتداد سطح شیبدار

بنابراین مشاهده میشود که در هر دو روش مقدار کار یکسان است.

به نظرم روش دوم (جابجایی جسم روی سطح شیبدار) را  میبایست ترجیح داد زیرا نیروی کمتری نیاز دارد و در نتیجه راحت‌تر است.

پاسخی دیگر:

با توجه به شکل متوجه می شویم که کاری که هر دو انجام می دهند برابر هم بوده (یعنی 100 نیوتن

است) اما نیرویی که هر شخص وارد می کند متفاوت است. آن شخصی که نیروی کمتری وارد می کند

فشار کمتری را متحمل می شود بنابراین عقل حکم می کند که این روش را انتخاب کنیم و به خود فشار کمتری وارد کنیم.

جوابی دیگر:

رای بالا بردن جسم تا ارتفاع 1 متری هم می‌توان با اعمال نیروی 100 نیوتونی آن را به صورت قائم به اندازه‌ٔ 1 متر بلند کرد و هم می‌توان با اعمال نیروی 50 نیوتونی به اندازه 2 متر روی سطح شیب‌دار هل داد. در هر دو روش مقدار کار انجام شده یکسان است زیرا: جابجایی در جهت نیرو × نیرو=کار
100N×1M=100J = کار انجام شده در امتداد قائم
50N×2M=100J = کار انجام شده در امتداد سطح شیبدار
جابه جایی جسم روی سطح شیب دار بهتر است. زیرا برای انجام کار میزان انرژی کم تری مورد نیاز است.

برچسب شده در: