با جواب این صفحه همراه شما هفتمی ها هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 74 علوم هفتم

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید.

900 ژول به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود.

image 129

برچسب شده در: