با جواب خود را بیازمایید صفحه 75 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 75 علوم هفتم

مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود 60 گرم)، یک گوجه فرنگی (حدود 50 گرم) و یک نان لواش (حدود 100 گرم) کسب می‌کند، چقدر است؟

image 139

در ابتدا انرژی هرکدام از این خوراکی‌ها را از جدول داده شده مشاهده می‌کنیم و آن را در جِرم هر ضرب می‌کنیم و در نهایت اعداد به دست آمده را با هم جمع می‌کنیم.

با توجه به جدول 1، انرژی تخم مرغ آب پز kJ/g 8/6، انرژی گوجه فرنگی kJ/g 9/0 و انرژی نان لواش kJ/g 3/11 است بنابراین:

کیلوژول 408 = 60 × 6/8 = تخم مرغ

کیلوژول 45 = 50 × 0/9 = گوجه فرنگی

کیلوژول 1130 = 100 × 11/3 = نان لواش

مقدار انرژی که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز، یک گوجه فرنگی و یک نان لواش کسب می‌کند برابر است با: KJ/G 1583=1130+45+408

برچسب شده در: