در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 78 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 78 شیمی دهم

1) هر ذره را هم ارز با 0/1 مول در نظر بگیرید و در شکل زیر جاهای خالی را پر کنید.

(N=14/01 ,  C=12/01 ,  O=16/00  g/mol)

جواب خود را بیازمایید صفحه 79 شیمی دهم

2) هر فرد بالغ به طور میانگین 12 بار در دقیقه نفس می کشد و هر بار 5/0 لیتر هوا به ریه هایش وارد می شود.

آ) در یک شبانه روز چند لیتر هوا و چند لیتر اکسیژن وارد شش ها می شود؟

image 101

ب) چند مول اکسیژن در یک شبانه روز وارد شش ها می شود؟ (شرایط را STP فرض کنید).

جواب خود را بیازمایید صفحه 78 شیمی دهم

برچسب شده در: